English

 

 Slovak

Pozývame vás k účasti na poľsko - slovenskom priemyselnom technologickom klastri

Aktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v oblasti verejnej bezpečnosti, najmä pri stavbe veľkorozmerových konštrukcií a šírenie inovatívnych metód pre testovanie bezpečnosti týchto systémov. Na oboch stranách pohraničia sa už do klastra prihlásilo niekoľko zainteresovaných firiem .

 Účasť v klastri je najzaujímavejšia pre všetky inštitúcie, organizácie a podniky, ktorých činnosť zahŕňa návrh, výrobu a prevádzku veľkorozmerových konštrukcií, ako sú mosty, nadjazdy alebo zastrešenia veľkých plôch .

 

Technologický klaster bude zameraný na tieto ciele:

1. Intenzívna spolupráce medzi partnermi v otázke, ako zlepšiť verejnú bezpečnosť a šírenie výsledkov tohto výskumu medzi účastníkmi poľsko - slovenského technologický klastra.

2. Ďalšie zlepšenie verejnej bezpečnosti pri prevádzke veľkorozmerových konštrukcií. Transfer vedomostí o inovatívnych metóda výskumu bezpečnosti z oblasti stavebníctva, do úradov, inštitúcií a ostatných zúčastnených subjektov so záujmom o predmetnú problematike na poľsko – slovenskom pohraničí.

3. Výmena poznatkov a osvedčených postupov z oblasti uplatňovania inovatívnych metód diagnostiky veľkých stavieb s využitím vlákien Bragg siete.

4. Spoločné metódy vzdelávania v starostlivosti o bezpečnosť veľkorozmerných konštrukcií.

5. Ďalší výskum v oblasti verejnej bezpečnosti a šírenie výsledkov osobám zodpovedným za tvorbu a prevádzku technickej infraštruktúry , ako sú projektanti stavieb tohto typu, stavebné firmy, užívatelia a správcovia týchto objektov (napr. miestne úrady a podniky).

6. Realizácia ďalšieho výskumu a vývoja v rámci vytvorenej poľsko - slovenskej inovačnej siete a rozvoj moderných technológií v súlade s potrebami poľsko - slovenského pohraničia.

 

Organizátori klastra sú: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Žilinská univerzita v Žilina, CEIT n.o.

 

Budúci účastníci potvrdia svoj oficiálny záujem vstúpiť do klastra podpisom dokumentu „Letter of Intent“.

 

Zúčastnené inštitúcie, mimovládne organizácie a podniky, ktoré sú ochotné sa dobrovoľne podieľať na klastri môžu zasielať informácie na e - mail:citt@citt.ath.bielsko.pl do 15. Septembra s nasledujúcimi údajmi: meno a sídlo inštitúcie, oblasť podnikateľskej činnosti, kontaktná osoba (e - mail, telefón).