English

 

 Slovak

Vďaka Poľsko – Slovenskej akademickej spolupráci bol založený priemyselný technologický klaster

 

Tento článok obsahuje informácie o projekte ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013.

 

V decembri roku 2013 bola dokončená realizácia projektu: „Priemyselný technologický klaster, pre hospodársky rozvoj Poľsko-Slovenskej cezhraničnej siete inovácií a nových technológií.“

 

Tento projekt bol realizovaný od roku 2011 a dostal finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi projektu boli:

- Poľská univerzita – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

- Slovenská univerzita – Žilinská univerzita v Žiline.

- Slovenská nezisková organizácia – CEIT, n.o.

 

Projekt bol zameraný na Poľské a Slovenské firmy, subjekty a inštitúcie, ktoré majú záujem o oblasť bezpečnosti stavieb a priemyselnej infraštruktúry, ako sú mosty, priemyselné budovy, sklady, a podobne. Pri ich výstavbe a prevádzke v špecifických podmienkach prostredia poľsko-slovenského pohraničia, môžu totiž predstavovať hrozbu (napríklad kvôli zvýšenej záťaži spôsobenej väčším objemom napadaného snehu a podobne), ak nebude ich technický stav pravidelne monitorovaný.

 

Vďaka získaniu inovatívneho technického vybavenia bolo možné v rámci projektu realizovať predmetný výskum. Týmto zariadením bolo snímacie zariadenie prepájajúce senzory s optickými vláknami a mriežkou Bragg. Pomocou optických vlákien možno sledovať bezpečnostné riziká vyplývajúce zo zvýšenej a často nepredvídateľnej záťaži, ktorá by mohla viesť ku katastrofe.

 

Výsledkom projektu bolo vytvorenie Poľsko – Slovenského klastra, ktorý spájajú vedecké organizácie, mimovládne organizácie a súkromné podniky, ktoré majú záujem na ďalšom rozvoji výskumu v oblasti bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcií. Klaster má 11 zakladajúcich členov. Ďalší rozvoj klastra zabezpečuje na poľskej strane ATH v Bielsku-Białej a na strane slovenskej, Žilinská univerzita v Žiline.

 

Viac informácií o projekte: www.ptklaster.eu